Dato for offentliggørelse
13 Aug 2013 22:58
Forfatter
Oskar Edin Indergaard
Emner
De sidste tider + Ødelæggelse

Gog-krigen og Harmageddon-slaget, fra boken Jesu Gjenkomst. Bind 2. av Oskar Edin Indergaard. Oversatt til dansk av Uffe Nissen, Danmark.

 

Gog-krigen er først og fremmest beskrevet i Ezekiel 38-39,16. Fra Ezekiel 39:17-29 har vi en beskrivelse af Harmageddon-slaget. Ved siden af den skal vi tilføje en del andre momenter om motiverne til krigen, dens forløb og dens udfald:

 

 1. For det første er Gog-krigen en straf fra Gud over Gog selv: Og du skal sige: Så siger Herren, Israels Gud: Se, jeg kommer over dig, Gog, fyrste over Ros, Mesek og Tubal! Ezekiel 38:3.

Gud vil straffe Rusland, for dets mange synder. Vi véd, at når synden er fuldmoden, avler den straf - det er et åndeligt og guddommeligt princip. Rusland har siden 1917 forsøgt at afskaffe kristendommen i landet. Dets forskellige ledere har forfulgt de troende og erklæret dem for sindssyge, som tror på Gud. Myndighederne i dette land har dræbt flere millioner troende. De har adskilt familier og nægtet mange mennesker at opdrage deres børn i den kristne tro, ligesom de har også nægtet menneskene at forkynde Guds Ord. Mange kirker og andre Gudshuse er blevet lukket eller omdannet til lagerpladser, idrætshaller eller lignende.

 

I tillæg til, at sovjetlederne har undertrykt de mange forskellige folkeslag, som lever indenfor Rusland, har de også undertrykt de 4 millioner jøder, som har boet der. Sovjetunionen har i tillæg til dette fra 1945 kontrolleret og undertrykt en række lande i Østeuropa. Sovjetunionen har også støttet en række frihedsbevægelser overalt i verden og forsynet mange stater med våben og anden hjælp. Den er verdens næststørste våbenproducent. Det er først og fremmest dette land, der forsyner Israels fjender med våben.

I tillæg til dette har Rusland støttet det arabiske folk i deres kamp mod Israel. De er dermed gået imod Guds plan for Mellemøsten. Dette vil straffe sig på en særlig måde - vi véd at den, som velsigner Israel, vil Gud velsigne - og den, som forbander Israel, vil Gud forbande: 1. Mos. 12:3.

Nu er tiden kommet så langt, at Gud vil have et opgør med denne stat og dens allierede. Dette opgør skal ske i Israel - i Gog krigen.

 

2        Rusland skal kun modvilligt gå i kamp mod Israel: Ezekiel 38:4. Det er Herren, som tvinger Gog til at gå imod Israel. Gog går kun modvilligt med til det, for han véd inderst inde, at det kan udløse en ny verdenskrig. De ydre forhold til, at det alligevel sker, kan være flere:

  1. Det kan være det forhold, at Gog må gå til dette angreb for at støtte den muhamedanske befolkning i Rusland. Den vil til enhver tid kræve, at Israel bliver ødelagt og at jøderne bliver tilintetgjort.
  2. Gog kan også have forpligtiget sig gennem alliancer med de arabiske og muhamedanske lande i Mellemøsten og Nordafrika til at gå til angreb på Israel. Dette vil ske, efter at verden har haft fred en stund.
  3. Det kan også ske, at palæstinenserne får oprettet deres egen stat i Israel. Vi véd, at der i Israel er mange, som går ind for dette. Den øvrige verden er også for denne løsning De ledende stats-mænd i verden tror, at de kan opnå fred på denne måde. Efter at en eventuel ny stat i Israel er blevet oprettet, vil det vise sig, at dette er helt uholdbart for Israels eksistens og Israel vil derfor forsøge at kontrollere palæstinenserne eller true dem med at indlemme den palæstinensiske arabiske stat i Israel. I forbindelse med en sådan politisk udvikling, kan vi også få Gog-krigen.

3     Gog skal være lederen i dette store angreb på Israel: Ezekiel 38:7.

 

Rusland er allerede i dag lederen for Israels fjender. De jødiske politikere siger, at det ikke primært er de arabiske nationer de har kamp imod, men det er Rusland. De hævder, at den næste store krig i Mellemøsten vil være en krig, hvor Rusland bliver indblandet direkte i kamphandlingerne.

Vi véd, at i forbindelse med Yom Kippur krigen i Israel 1973 var det tæt på, at det daværende Sovjetunionen greb direkte ind, da Ægypten og Syrien blev slået af jøderne. Jeg vil i den

forbindelse citere fra Lance Lamberts bog "Slaget om Israel" side 20-22: "Men hvad Brezhnev sagde i dette telegram, var at Sovjetunionen havde besluttet at tage énsidig affære og således afgøre det jødiske problem. Amerika tog dette alvorligt, fordi amerikanske rekognosceringsfly allerede havde opdaget et stort sovjetisk krigsskib, som ikke bare havde kurs mod Alexandria, men allerede lå i havnen. På skibets dæk var der ballistiske raketter med atomsprænghoveder. Samtidig standsede den sovjetiske våbenforsyning ad luftvejen dramatisk og alle store transportfly stod klar, mens sovjetiske elitefaldskærmsregimenter rykkede frem mod Ægyptens lufthavne. Da præsident Nixon blev klar over disse to kendsgerninger, udsendte han en verdensomspændende ordre til mobilisering. Den amerikanske mobiliseringsinstruks har fem trin. Dette trin beordrede 2.300.000 mand til at være rede til øjeblikkelig indsats og det var den første instruks af denne art siden Cuba-krisen 11 år tidligere. Og så snart USAs verdensomspændende beredskab blev beordret, lettede det sovjetiske skib anker og sejlede tilbage til Sortehavet. Udslettelsen af Israel havde slået fejl."

Vi véd, at Rusland allerede har udarbejdet planer om at angribe Israel og de vil blive brugt. Den russiske ambassadør i USA Anatoly Dobrynin har udtalt om dette: "Hvis Israelerne truer os, udsletter vi dem i løbet af 2 dage. Jeg kan forsikre dem om, at vore planer for en sådan mulighed allerede er udarbejdet."

 

4        Gog skal komme til Israel som en storm, og han skal skjule landet som en sky: Ezekiel 38:9. Dette betyder, at angrebet vil ske hurtigt, det skal være som en storm. At det skal skjule landet som en sky, betyder for det første, at de skal have så mange soldater, at de kan dække landet med dem. For det andet betyder det, at der kommer faldskærmssoldater ned fra fly. Der skal være så mange af dem, at de skal skjule landet og de skal lande på Israels bjerge.

5        Gog og hans hære kommer til Israel for at rane, røve og tage krigsbytte og for at ødelægge Israels byer, som genopbygget: Ezekiel 38:12. Dette spørgsmål bliver stillet af Vest-alliancen, Ezekiel 38:13. Hvorfor ønsker Gog og hans allierede at tage Israel? Her er mange svar at give:

 1. For det første kan muhamedanerne aldrig gå med til, at der blev oprettet en jødisk stat på det landområde, som de kalder for "Islams hellige jord". I og med, at Israel engang har hørt med til det arabiske område, kan hverken Allah eller Muhammedanerne godtage den jødiske stat. Den er blevet oprettet og eksisterer mod Allahs vilje. Den er en udfordring til Allah. Dersom den bliver stående, da er Allah ikke længere den stærkeste i verden - jødernes Gud er den stærkeste.

Af dette ser vi, at kampen i Mellemøsten ikke først og fremmest er en krig om landområder, men det er en åndelig krig. Dette er en krig mellem to åndsmagter. I Mellemøsten står Allah mod Israels Gud. Muhammedannerne tror, at de vil vinde denne krig, men vi véd, at det er jødernes og Israels Gud, som vinder en overlegen sejr i Gog-krigen.

 1. For det andet ønsker Gog at få kontrol med staten Israel. Rusland var en af de første stater som anerkendte Israel i 1948, fordi dets politiske ledere håbede, at Israel ville blive en stat, de kunne kontrollere og samarbejde med. Da dette viste sig ikke at holde stik, blev de Israels store modstander.

Den, som kontrollerer Israel, har både kontrol med de vigtigste lande i verden og med Middelhavet og indsejlingen til Suez-kanalen. Det har bestandig været Sovjetunionens politik at få fodfæste i lande, som ligger ved de store have.

Ved at man får kontrol med Israel, får man også kontrol med Eilat, som ligger ved Rødehavet. Den, som har kontrol med denne by, har også kontrol med den anden indsejling til Suez kanalen. Vi véd, at denne kanal er af stor vigtighed for både olietilførslen til Vesten og for anden handel og færdsel mellem øst og vest.

 1. For det tredie besidder Israel ufatteligt store naturressourcer. Både Negev-ørkenen og Dødehavet indeholder store værdier. Ifølge beregninger, som en engelsk kommission gjorde i 1931, var værdierne af mineralerne i Dødehavet 4 gange så store som USAs nationalformue. Værdierne blev anslået til at være 1 billion og 270 milliarder dollar. Der findes 2000 millioner tons kaliumklorid, 980 millioner tons magnesiumbromid, 22.000 millioner tons magnesiumklorid, 6000 millioner tons kalciumklorid og 11.000 millioner tons natriumklorid i Dødehavet. I tillæg til dette kommer de enorme mængder potaske i Dødehavet. Forekomsterne her er tilstrækkelige til at gøde alle de opdyrkede områder vi har i verden, i flere hundrede år.

I tillæg til dette har Israel store forekomster af olie. Denne olie er endnu ikke fundet, men vi véd, at den er der, for Bibelen fortæller os det. Den siger den gamle Jakobs/Israels profeti om Asers stamme i 5. Mos. 33:24: - og dyppe sin fod i olie.

 1. For det fjerde er det et åndeligt princip i verden, at mange mennesker hader jøderne og Israel. Dette gælder både i Rusland og i de arabiske stater. Denne onde tilbøjelighed har vi haft i verden, siden Gud indgik en pagt med Abraham for snart 4000 år siden. Den blev før kaldt antisemittisme, men i vor tid er dette blevet forandret til antizionisme. Navnet er forandret, men indholdet er det samme: Det går ud på at ødelægge for jøderne, så de ikke kan formidle Guds planer i og med verden. Gud har på en speciel måde nedlagt sine planer i jødefolket og i Israel og det kan Satan ikke gå med til. Når han ophidser folkene mod jøderne og mod Israel, er det et forsøg på at modarbejde Guds planer i verden. Striden i Mellemøsten er ikke en strid om landområder, men den er dybest set en åndelig strid mellem denne tidsalders gud, som er Satan, og Israels Gud.

 

6        I forbindelse med Gogs angreb på Israel og hans tilintetgørelse på Israels bjerge vil der komme store messianske vækkelser, både i Israel og i verden: Ezekiel 38:16 og 38:23.

I dag er der ca. 1 milliard mennesker, som har en personlig tro på Jesus fra Nasaret. I Israel findes der ca. 3000 jøder, som tror, at Jesus fra Nasaret er jødernes konge og verdens forsoner. I tillæg til dette har vi de såkaldte Nikodemus-troende. Det er jøder, som tror, at Jesus fra Nasaret er jødernes Messias, men de har af forskellige grunde ikke gået åbent ud med deres standpunkt. De holder det skjult for offentligheden. Antallet af disse jøder kan være 10.000.

I dag holder det jødiske folk på at orientere sig henimod Jesus fra Nasaret og det er en proces, som tager tid. I og med, at jøderne forbinder Jesus så stærkt med os hedningenationer, tager det endnu længere tid, fordi vi har dræbt jøder i Jesu navn og vi forfølger endnu jøder i Nasaræerens navn. I vor forkyndelse giver vi jøderne et forkert billede af Jesus. Vi tilbyder dem en teologi, som ikke er jødisk, men som er iblandet græske og hedenske elementer. Vi har været med til at skjule Jesus for dem.

Der vil stadig blive flere jøder, som kommer til en personlig tro på Jesus i Israel og i forbindelse med Gog-krigen vil der som sagt komme en stor messiansk folkevækkelse. Mange jøder vil overgive deres liv til Gud og forpligte sig til at overholde Moseloven, men vil desuden komme til en personlig tro på Jesus fra Nasaret som verdens frelser og jødernes Messias.

Der vil også komme en stor vækkelse blandt hedningerne. Det er ikke sandt, som en del Bibellærere hævder, at vi ikke vil få vækkelse, efter at den kristne menighed er bortrykket. Vi vil få store vækkelser i verden, både før og i selve trængselstiden.

 

7        På den dag Gog invaderer Israel, vil harme stige op i Herrens åsyn, og han vil sende et stort jordskælv over både Israel og over hele verden. Det fører til, at alle mure skal ramle ned. Hele bjerge og bjergvægge skal falde ned og alle mennesker, dyr og fugle, som bor på jorden, skal skælve for Herrens åsyn: Ezekiel 38:18-20.

Vi véd, at jordskælv er en af de ting, som vil kendetegne både endetiden og endens tid. Antallet af jordskælv vil tiltage nu i endetiden:

 

  1. I det 15. århundrede var der 150 jordskælv.
  2. I det 16 århundrede var der 153 jordskælv.
  3. I det 17. århundrede var der 378 jordskælv.
  4. I det 18. århundrede var der 640 jordskælv.
  5. I det 19. Århundrede var der 2219 jordskælv.
  6. Antal jordskælv i det 20. Århundrede vil overstige dette tal. Bare til nu har mere end 1 million mennesker mistet livet i forbindelse med jordskælv siden år 2000. Det jordskælv, som er omtalt i Ezekiel 38:19, genfinder vi måske i Åb. 6:12, hvor der står: Og jeg så, da det (lammet) åbnede det sjette segl, og se, der blev et stort jordskælv og solen blev sort som en hårsæk og hele månen blev som blod.

8     Under Gogs angreb vil Herren sende forvirring ind i Gogs hær, så soldaterne begynder at kæmpe mod hinanden. I tillæg til dette vil Herren sende pest og blod, skylregn og haglsten med ild og svovl over Gog og hans hære: Ezekiel 38:21-22 og 39:3.

Det er ikke noget nyt, at Herren griber ind på den måde overfor Israels fjender. Tilsvarende ting skete forholdsvis ofte i gammeltestamentlig tid. Det er også sket i de krige som Israel har haft mod sine fjender i moderne tid.

Det sker også under Gogs angreb på Israel, men i langt større format end nogensinde før. Det er måske dette, der er omtalt i Åb. 6:13-17. (De tror, at Herrens dag er kommet).

Når vi læser i Åbenbaringsbogen, må vi være opmærksomme på det forhold, at den er skrevet både i konkret og i symbolsk betydning. Ved siden af, at de forskellige billeder har en konkret betydning, har de også en overført betydning. Det er derfor helt umuligt for os at forstå Åbenbaringsbogen fuldt ud. Vi må lægge vægt på både den konkrete og den abstrakte forståelse i den.

Efter Gogs nederlag på Israels bjerge vil Herren kalde på alle rovdyr og fugle i Israel, for at de skal fortære levningerne af Gogs soldater: På Israels bjerge skal du falde, du og alle dine skarer og de folkeslag, som er med dig, jeg giver dig til føde for allehånde rovfugle og for markens vilde dyr. Ezekiel 39:4.

 

9        I forbindelse med Gog-krigen får vi også en atomkrig mellem Øst og Vest: Ezekiel 39:6.

Vest-alliancen starter en atomkrig mod Gog i Magogs land. Den vil blive besvaret fra Rusland og rammer bl. a. USA. Både Rusland og USA vil blive ødelagt i denne krig. Det er grunden til, at vi ikke hører noget om disse stater i den store trængsel. I den sidste periode er det Antikrist og det nyoprettede Romerrige, der er den stærkeste magt i Vesten.

Denne atomkrig læser vi også om i Åb. 8:10-11: Og den tredie engel blæste, og en stor stjerne faldt ned fra himmelen, brændende som en fakkel, og den faldt på en trediedel af floderne og på vandkilderne. Og stjernes navn er Malurt og trediedel af verden blev til Malurt, og mange af menneskene døde af vandet, fordi det var blevet beskt (forurenet af radioaktivt nedfald.)

Det forhold, at USA og Rusland ophører at være stormagter i Gog krigen, er beskrevet i Åb. 8:12: Og den fjerde engel blæste, og trediedel af solen (den står for den højeste autoritet) blev slået, og trediedel af månen (mindre riger) og trediedel af stjernerne(politiske ledere), for at trediedel af dem skulle formørkes (miste deres autoritet og magt), og trediedel af dagen miste sit lys, og natten ligeså.

Efter Gog-krigen i Israel skal de overlevende i Israels byer brænde Gogs efterladte militærudstyr. De skal bruge hele 7 år på dette enorme arbejde: Ezekiel 39:9. Det ser mærkeligt ud at jøderne skulle opbrænde Gogs våben og krigsmateriel, men Guds Ord slår aldrig fejl. Det viser sig nu, at store dele af de russiske våben, fly og tanks er fremstillet af et syntetisk stof, Ligostone. Det er en hollandsk opfindelse og dette stof er stærkere end stål og mere elastisk end stålfjedre, men er mere brændbart end kul.

 

10    Jøderne får udvidet deres landområde i Mellemøsten. Israel skal blive en stormagt og jøderne skal røve dem, som har røvet fra dem, og plyndre de lande, som har plyndret fra dem: Ezekiel 39:10.

11    Gud vil give Gog et gravsted i Israel. Han og hans hære skal gravlægges øst for Middelhavet. I 7 måneder skal jøderne arbejde med at gravlægge Gog og hans soldater: Ezekiel 39:11-13. Der er to forskellige opfattelser om hvor Gog-hobens dal skal ligge:

  1. Det er Abarim-dalen, som ligger øst for Dødehavet, i staten Jordan. Dette kan ikke stemme, for der står, at Gog og hans hære skal få deres gravsted i selve Israel.
  2. Det er Jarmuk-dalen, som ligger øst for Genesaret søens nedre udløb. Jeg for min del tror, at dette er Gog-hobens dal. Denne dal strækker sig ind i Jordan. Der er en vej dér og i den engelske mandattid gik der også en jernbane dér. I dag har Israel en nationalpark i dette område.

12    Ved denne gravplads skal der bygges en by, hedder Hamona. Navnet betyder både larm, mængde og en folkemængde, som skaber larm. Den skal være et minde om den forfærdelige krigslarm, Gog skabte ved sin invasion. Denne by eksisterer ikke i dag, men vil blive oprettet efter Gogs nederlag og den skal administrere alle disse gravpladser. Vi ser ikke bort fra, at i 1000 års-riget vil en række mennesker valfarte til Hamona, for at se, hvad Herren har gjort for sit folk. 

Beskrivelse af Gog andre steder i Gamle Testamente

Medens Antikrist og slaget ved Harmageddon er beskrevet en række steder i både GT og NT, er Gogs angreb på Israel kun beskrevet udførligt i Ezekiel 38-39:16. En del af de andre profeter så og talte om dette angreb, men de skrev det ikke ned i hele dets fylde.

I og med at Gogs angreb og Antikrist-krigene mod Israel skal ske indenfor en tidsramme på 7 år, er det meget vanskeligt at skille udsagn om Gog fra udsagn om Antikrist. Så siger Herren, Israels Gud: Er det dig, jeg har talt om i fordums dage ved mine tjenere, Israels profeter? De, som profeterede i de dage, år efter år, at jeg ville lade dig kommer over dem? Ezekiel 38:17.

Vi finder denne koalition mellem Rusland og Israels fjender beskrevet på disse steder i GT:

 1. Gud, ti ikke! Vær ikke stille og hold dig ikke rolig, Gud! For se, dine fjender larmer, og de som hader dig løfter hovedet. Mod dit folk lægger de med svig hemmelige råd, og de rådslår mod dem du værner. De siger: Kom, lad os udslette dem, så de ikke mere er et folk, og Israels navn skal ikke mere kommes ihu. For de har af hjertet rådslået med hverandre. Mod dig (Gud) indgår de pagt, Edoms telt (Saudi-Arabien), Ismaelitterne, Moab (Jordan) og Hagarenerne, Gebal og Ammon (Jordan) og Amalek, Filistre tillige med indbyggerne i Tyrus. Også Assur (Rusland) har givet sig i lag med dem, de er blevet Lots børns arm (Lot blev stamfar til moabitterne og ammonitterne, 1. Mos. 19:36-38 og Salme 83:1-9).
 2. Vé mig, at jeg lever som fremmed blandt Mesek (Rusland), at jeg bor ved Kedars telt (Ismaels anden søn). Længe nok har min sjæl boet hos dem, som hader mig. Jeg er bare fred, men når jeg taler, er de klar til krig. Salme 120:5-7.
 3. Derfor optændes Herrens vrede over hans folk, og han rækker ud sin hånd mod det og slår det, så fjeldene bæver og ligene lægger sig som skarn på gaderne. Men med alt det vender hans vrede ikke tilbage og endda er hans hånd udrakt. Og han løfter et banner (Gog) for hedningefolkene langt borte og lader fjenden hid fra jordens ende, og se, hastig og let kommer han. Esajas 5:25-26.
 4. Se, jeg lader et folk fra det fjerne komme over jer, Israels hus, et kraftigt folk er det, et folk fra ældgammel tid, et folk, hvis kogger er som en åben grav, de er allesammen kæmper. Og de skal fortære din høst og dit brød, de skal fortære dine sønner og dine døtre, de skal fortære dit småkvæg og dit storkvæg, de skal fortære dit vintræ og dit figentræ, og dine faste byer, som du sætter din lid til, skal de bryde ned med sværd. Men selv i de dage, siger Herren, vil jeg ikke gøre helt ende på jer. Jeremias 5:15-18. Dette angreb angår både Assyriens angreb i gammel tid og Gogs angreb i endens tid.
 5. Så siger Herren: Se, et folk kommer fra landet i nord (Rusland), et stort folk skal bryde op fra jordens yderste ende. Bue og spyd holder de i hånden, de er grusomme og skåner ingen, deres røst bruser som havet, og på heste kommer de ridende, rustet som krigsmænd, mod dig, Sions datter! (Jerusalem) Vi har hørt rygter om dig, vor hænder er blevet kraftløse, angst har grebet os, smerte som den fødende kvindes. Gå ikke ud på marken og vandre ikke på vejen! For fjenden har sværd, der er rædsel omkring. Mit folks datter! Omgjord dig med sæk og vælt dig i aske, hold sorg som over det eneste barn, bitter véklage! Brat kommer ødelæggeren over os. Jeremias 6:22-26.

 

I disse udsagn bliver Gog beskrevet som:

a.          Lots barns arm. Salme 83:9.

b.         Mesek. Salme 120:5.

c.          Et banner for hedningefolkene langt borte. Esajas 5:26.

d.         Fjenden fra jordens ende. Esajas 5:26.

e.          Et folk fra det fjerne. Jeremias 5:15.

f.           Et folk kommer fra landet i nord. Jeremias 16:22.

Med hensyn til Gog-krigen og hvad disse profeter har sagt om denne krig, vil vi give et kort resume af dette:

a.          Det er Israels fjender, som ønsker at ødelægge Israel. Salme 83,3-5.

b.         Den som går til angreb på Israel, den går til angreb på Gud selv, for han værner Israel. Salme 83,6.

c.          Israels fjender er de forskellige arabiske nationer og Assur, som er Rusland. Salme 83,7-9.

d.         Der er Israels fjender som ønsker krig, Jøderne er et fredeligt folk. Salme 120,7.

e.          Israels fjender skal komme fra jordens ender. Esajas 5,26.

f.           Gog er et kraftigt og gammelt folk, hvis tungemål Israel ikke kender. Jeremias 5,15.

g.          Gog er et stort folk. Det kommer fra jordens yderste ende. Jeremias 6,22.

Ligheder mellem Gog-krigen og Harmageddon-krigen

Som vi har beskrevet ovenfor, så vil der blive to store angreb mod Israel i endens tid. Det er først Gog-krigen, som vil komme i første del af trængselstiden. Gog er beskrevet som rytteren på den røde hest i Åb. 6:4. Han skal borttage freden fra jorden og fra Israel.

Begge krige er angreb på Israel og Jerusalem. Han vil falde på Israels bjerge. Antikrist og hans hære vil gå til angreb på selve Jerusalem. Denne store krig vil strække sig helt fra Harmageddon, som ligger i Galilæa, og til Jerusalem. Vi kan kalde den for Harmageddon-krigen eller slaget om Jerusalem.

Efter at Gog-krigen er afsluttet og Gog og hans hære har fået deres gravplads i Gog hobens dal, får Antikrist verdensherredømmet i den store trængsel. Vi får et glimt af ham i Åb. 6:2 som rytteren på den hvide hest. Han kommer forklædt som fredsfyrste og han drager ud fra den ene sejr til den anden, sejre i krig og ideologiske og religiøse sejre.

Det forhold, at der er lighedspunkter mellem Gog og Antikrist, behøver på ingen måde at betyde, at disse to krige skal foregå på samme tid eller at disse to endetidspersoner er identiske. Vi skal i det følgende se på lighederne mellem dem.

 

 1. I Gog-krigen skal Gog og hans hære komme til et folk, som er samlet fra mange folkeslag, Ezekiel 38:8. Dette er endnu mere tilfældet ved Antikrist-krigen, for efter denne krig vil alle jøder komme hjem til Israel og 1000-årsriget skal de bo i Israel: Esajas 43:5-6 - Zakarias 8:7-8.
 2. Gog skal komme ved årenes ende, Ezekiel 38:8. Dette betyder, at han skal komme ved udløbet af Israels misgerningsår, som er 430 år: Ezekiel 4:4-7. På samme måde som Israels misgerningsår gik gradvis vis ind, går de også gradvis ud og vil derfor få deres afslutning, før hedningernes tider får deres afslutning.

Mens Gog kommer ved slutningen af Israels misgerningsår, vil Antikrist afslutte hedningernes tider. Når Riget for Israel kommer, er hedningernes tider slut. Men i endens tid skal Sydens konge (Ægypten) føre krig mod ham (Antikrist) og Nordens konge(Syrien) skal storme frem mod ham (Antikrist) med vogne og heste, folk og mange skibe, og han (Antikrist) skal falde ind i landene (disse to lande) og oversvømme og overskylle dem. Han skal også falde ind i det fagre land (Israel) og store skarer skal falde, men disse skal undslippe hans magt: Edom (Saudi-Arabien) og Moab (Jordan) og de ypperste af Amons børn. (Jordan) Daniel 11:40-41.

 

 1. Både Gog og Antikrist skal komme i de sidste dage. I gammeltestamentlig betydning kan dette udtryk betyde tre ting:

a.       Messias' første komme.

b.       Messias' genkomst og endens tid på 7 år.

c.       1000 års rigets periode.

Til trods, for at dette tidsudtryk er brugt både om Gogs og Antikrists komme, betyder det ikke, at disse to personer skal komme på samme tid. Efter som jeg ser det, kommer Gog i første del af trængselstiden, medens Antikristen afslutter den store trængsel.

4    På samme måde som Gogs soldater skal være så mange at de dækker landet, Ezekiel 38:9, skal dette endnu mere være tilfældet ved Antikrists angreb på Israel. Alle jordens folk skal sende soldater til slaget ved Harmageddon. Tallet på de soldater som kommer fra Østen, er anslået til 200 millioner: Zakarias 12:3 og Åb. 9:16.

5    På samme måde som der vil blive store messianske vækkelser i forbindelse med Gog krigen: Ezekiel 38:16 og i v. 22, skal det også ske ved Antikrists angreb. Først vil Israel omvende sig som rest og levning, senere vil alle jordens hedningefolk omvende sig til Israels konge, Jesus fra Nasaret. Han vil gøre os levende efter 2 dage (2000), på den tredie dag (i 1000 års-riget) vil han oprejse os, og vi skal leve for hans åsyn. Hoseas 6:2 - Joel 3:1 - Zakarias 12:10. Og det skal ske i de sidste dage (i 1000-årsriget) skal bjerget (Sion), hvor Herrens hus står, være grundfæstet på toppen af bjergene og højt hævet over alle højder, og alle hedningefolkene skal strømme til det. Og mange folkeslag skal drage af sted og sige: Kom, lad os gå op til Herrens bjerg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære os sine veje, så vi kan færdes på hans stier! For fra Sion skal lov udgå og Herrens ord fra Jerusalem. Esajas 2:2-3.

 

6     Både Gog (Ezekiel 38:17) og Antikrist er omtalt i GT og i NT. Det er så vigtige begivenheder, at de er omtalt flere steder og på flere forskellige måder. Antikrist er mest omtalt. Når profeterne profeterede om endetidens begivenheder, var det ikke deres opgave at skelne mellem de forskellige profetiske udsagn. Således er det profetiske perspektiv. Det er derimod vor opgave ved Den Hellige Ånds hjælp at forsøge at tolke det profetiske ord og forsøge at skille det ene profetiske ord fra det andet.

7    På samme måde, som der kommer et stort jordskælv over Israel ved Gogs angreb på Israel (Ezekiel 38:18 og Åb. 6:12-17), skal det ske ved Antikrists angreb: Habakkuk 3:6 - Zakarias 14:4 - Åb. 16:17-21.

8    På samme måde som Gogs soldater skal begynde at kæmpe indbyrdes og ødelægge hinanden (Ezekiel 38:21) skal det ske ved Antikrists angreb på Jerusalem i den store trængsel: Zakarias 12:4 og 14:13.

9    På samme måde som Herren vil sende pest og blod over Gog (Ezekiel 38:22), vil det ske, når han angriber Jerusalem: Habakkuk 3:3-5 - Zakarias 14:12 - Åb. 16:2.

10  På samme måde som Herren lader komme skylregn og haglsten over Gog (Ezekiel 38:22), vil det ske under Antikrists angreb på Israel: Åb. 16:21

11  På samme måde som Herren vil lade ild og svovl regne ned over Gog (Ezekiel 38:22), vil ske under Antikrists angreb på Jerusalem: Joel 3:3-4 - Åb. 2:20.

 

12  Både Gogs (Ezekiel 38:6,15) og Antikrists angreb mod Israel vil komme fra nord: Daniel 11:44. På den tid skal hans (Antikrist) byrde blive taget bort fra dine skuldre og hans åg fra din hals og åget skal sprænges af dens fedme. Han (Antikrist i sit sidste angreb på Jerusalem) kommer over Ajat (by i Juda), drager frem gennem Migron (by i Benjamin, nær Gibea), i Mikmas (by syd øst for Betel) lader han trosset blive tilbage. De (Antikrist og hans hær og hærene fra Østen og Norden) drager igennem passet. I Geba (levitby i Benjamin) vil de blive natten over. Rama (by i Benjamin, naboby til Betel og Gibea, ca. 8 km nord for Jerusalem) bæver, Sauls Gibea (by i Benjamin ca. 6 km nord for Jerusalem) flyer. Skrig højt du Gallims datter! (by i Benjamin nord for Jerusalem). Giv agt, Laisa! (by i Benjamin). Arme Anatot! (præsteby i Benjamin) Madmena (by i Benjamin) flyer. Gebims (by i Benjamin) indbyggere flytter deres gods i hast. Allerede samme dag står han (Antikrist) i Nob (by i Benjamin øst for Jerusalem ved Oliebjerget), da svinger han sin hånd mod Sions datters bjerg, mod Jerusalemhaven. Se, Herren, Israels Gud, Hærskarernes Gud, afhugger de løvrige grene med forfærdelig kraft, og de ranke, knejsende træer (nationer) hugges ned og de høje bliver lave og den tætte skov hugges ned med øksen, og Libanon falder for den Vældige. Esajas 10:27-34.

13  På samme måde som Herren vil give Gog og hans hære til føde for alle himlens fugle og dyr, Ezekiel 39:4, skal det ske for Antikrist og hans hære: Ezekiel 39:17 - Mat. 24:28 - Åb. 19:17-18.

Forskelligheder mellem Gog-krigen og Harmageddon-krigen

På samme måde som der er ligheder mellem Gogs og Antikrists invasion i Israel, er der også uligheder mellem disse to angreb. Det skal vise os, at der er tale om to forskellige angreb og to forskellige krige. Vi har følgende forskelligheder mellem dem:

 

1        Mens Gog og hans hære består af en alliance af flere stater som Rusland, Tyskland, Finland (evt. Nordsverige og Nordnorge) og mange stater i Mellemøsten og Nordafrika (Ezekiel 38:2-7), er Antikrists angreb mod Jerusalem et angreb fra alle verdens nationer.

Mens Gogs angreb mod Israel er en regional og begrænset krig, er Antikristens angreb mod Israel en global krig: Joel 3:6-7 - Åb. 16:16 - Åb. 19:19.

2        Gog og hans hære skal ikke magte at indtage Jerusalem - de skal falde på Israels bjerge: Ezekiel 39:4.

Det er ikke tilfældet med Antikrist og hans hære. Han skal først angribe Israel og Jerusalem i begyndelsen af den store trængsel. Han skal indtage landet og byen. Han skal derefter føre krig mod Israels nabostater. Da han hører, at kongerne fra Østen kommer, går han mod denne fjendehær, men de forener sig og går mod Jerusalem og de skal formå at indtage byen: Zakarias 14:2.

3        Mens Gogs angreb på Israel sker på grund af Israels strategiske beliggenhed (Ezekiel 38:12,13), er Antikrists angreb mod Jerusalem en krig med religiøse og ideologiske motiver. Det er et opgør med Herren om, hvem der skal styre jorden i 1000-årsriget: Salme 2:2 - Joel 3:14.

4        Mens Gog og hans hær går til grunde ved forskellige naturkatastrofer (Ezekiel 38, 18-23), er det Herren selv, der skal overvinde Antikrist ved Harmageddon og han overvinder ham med sit ord, som er Guds sværd. Han kommer i spidsen for himmelens hær. Han vil til og med gøre det sådan, at kødet pludselig rådner på de soldater, som er med i slaget ved Harmageddon: Esajas 63:1-3 - Zakarias 14:3,12 - Mat. 24:30 - Åb. 19:11 og 14:15.

5        Mens Gog og hans hær bliver gravlagt i Israels jord (Ezekiel 39:11-16), skal Antikrist og den falske profet kastes levende i ildsøen. Antikrists soldater skal ikke gravlægges, men skal enten blive opspist af vilde fugle og dyr eller blive til gødning ud over jorden: Jeremias 25:33.

 

6        Mens Gog er fyrsten over RosMesek og Tubal, som står for Rusland i endens tid, er Antikrist den sidste hersker i de 4 verdensriger, som vi har i verden, før Guds Rige kommer. Dette er fremstillet både i den billedstøtte, som kong Nebukadnesar drømte om og som profeten Daniel forklarede ham: Daniel 2.

Senere fik Daniel også se verdensrigerne i en drøm om de 4 dyr, som steg op af havet (folkehavet). Blandt de 10 konger i endens tid fik han også se Antikrist - han ødelagde 3 af kongerne og tog deres land: Jeg agtede nøje på hornene, da fik jeg se et andet lille horn, som skød op mellem dem og 3 af de første horn blev oprykket for dets skyld, og dette horn havde øjne som menneskeøjne og en mund som talte store ord. Daniel 7:8.

Jeg tror, at Antikrist kommer fra et vestligt land, mest sandsynligt fra Italien. Han vil føre en række krige, også i den første halvdel af trængselstiden. Efter 3½ år vil han få verdensherredømme og flytte sit hovedsæde østover, til Israel og Jerusalem. Han vil i den forbindelse underlægge sig 3 lande, som godt kunne være Israel, Syrien og Ægypten.

I den første halvdel af årugen vil han fremstille sig som jødernes lovede Messias og som fredsfyrste. I og med at han kommer fra Italien, vil mange jøder tro, at han er Messias, for der er forestillinger blandt mange jøder, at Messias vil komme fra Rom.

7        Mens Gog kommer fra det yderste Norden, vil Antikristen optræde indenfor det gamle romerriges grænser. Hans hovedområde vil være Mellemøsten og hans hovedstad vil være Jerusalem. Efter 3½ år af trængselstiden vil han invadere Israel, sætte sig i templet, ændre Gudstjenesten og kræve guddommelig tilbedelse: Daniel 9:27 - Zakarias 11:16-17 - Mat. 24:15 - 2. Tess. 2:4.

8        Mens Gog er en antikristelig erobrer, som kommer fra Rusland, er Antikrist en mystisk person, som både kommer fra folkehavet og fra afgrunden. Det ser derfor ud til, at han har haft en tilværelse på jorden før sin opstigning fra afgrunden: Åb. 13:1 og 17:8.

9        Mens Gog optræder alene, optræder Antikrist sammen med den falske profet, som er hans propaganda- og religionsminister. Han tvinger folk til at tage Antikrists mærke på deres højre hånd eller i deres pande og han bestemmer, at den som ikke vil tilbede Antikrists billede, som er hans Søn, må dø: Åb. 13:15-17.

 

10    Når Gog overfalder Israel, vil landet have fred og bo trygt: Ezekiel 38:11,14. Dette er ikke tilfældet i den store trængsel, hvor der vil være krige overalt i verden og særlig er dette tilfældet i Mellemøsten: Daniel 9:26.

Men i endens tid skal Sydens konge (Ægypten) føre krig mod ham (Antikrist) og Nordens konge (Syrien) skal storme frem mod ham med vogne og hestfolk og mange skibe, og han skal falde ind i landene (Ægypten og Syrien) og overskylle dem. Han skal falde ind i det fagre land (Israel) og store skarer skal falde, men disse skal undslippe hans magt: Edom (Saudi-Arabien) og Moab (Jordan) og de ypperste af Ammons børn (Jordan). Og han skal udstrække sin hånd mod andre lande og Ægypten skal ikke undslippe. Han skal tilegne sig skatte af guld og sølv og alle Ægyptens kostelige ting, og Libyere og Etiopiere skal være i hans følge. Men tidender fra Østen (kongerne fra Østen) og Norden (Syrien og andre arabiske lande) skal forfærde ham, og han skal drage ud i stor harme for at ødelægge og tilintetgøre mange. Og han skal opslå sine paladstelte mellem søerne (vandene) i det herlige, hellige bjerg (Sion), men så bærer det til enden med ham, og der er ingen, som hjælper ham. Daniel 11:40-45.

11    Mens Gogs angreb på Israel udløser en atomkrig, både mod Rusland og derefter mod USA og Vesten (Ezekiel 39:6), foregår Harmageddon-krigen udelukkende i Mellemøsten, den skal strække sig fra Harmageddon og lige til Jerusalem. Ordet Harmageddonkommer af ordene har som betyder bjerg, og Meggido, som er et stednavn. Harmageddon betyder altså Meggidos bjerg.

Ordet Meggido har også sammenhæng med ord, der betyder skarp metalspids, tropper og med verberne at hugge ned, sønderbryde eller tilintetgøre. I denne betydning er Meggido det bjerg, hvor tropperne bliver hugget ned, sønderbrudt og tilintetgjort. Megiddo er endvidere en lille landsby i Nord Galiæa. Den ligger ved Jisreels-slettens sydvestlige side, nær Karmel-bjerget. Denne slette er ca. 45 km lang i sydøstlig retning og ca. 25 km bred. Her vil Gud samle alle hedningehærene og den vil blive krigsskueplads for det sidste angreb mod Israel og Jerusalem, før vi får Jesu genkomst og oprettelsen af riget for Israel: Åb. 16:16.

 

12    Mens Gogs angreb på Israel vil udløse en række naturkatastrofer (Ezekiel 38:19, 22), vil det ske i endnu større grad ved Antikrists angreb mod Israel. Vi vil få en række tegn i sol og måne, som vi ikke har under Gogs invasion. Stjernerne vil holde op med at lyse og vil falde ned fra himmelen: Esajas 13:10 - Joel 3:4 - Zakarias 14:6 - Mat. 24:29 - Luk. 21:24.

13    Mens det bliver et forfærdeligt blodbad og tab af menneskeliv i Gog krigen (Ezekiel 38:21-22 og Åb. 6:4 og 9:11), så vil det samme ske i endnu større grad i slaget ved Harmageddon. Da skal blodet stige op til bidslet på hestene i en strækning på 30 mil. I den store trængsel er det ikke kun i Mellemøsten, folk skal dø, det skal ske ud over hele jorden, så der kun bliver få mennesker tilbage: Esajas 13:12 - 24:1,6 - 33,12 - 34:3 - 63:4-6 - Joel 3:18-19 - Åb.14:14-16.

Vinhøsten er et billede på slaget ved Harmageddon. I en strækning på 1600 stadier (292 km) skal der blive et enormt blodbad. Denne høst af mennesker er dobbelt - først bliver de vantro indhøstet for at få deres dom, derefter bliver de troende samlet ind i Guds rige: Mat. 13:24-30 - Åb. 14:17-20.

14    Mens Gog kun modvilligt går mod Israel, er Antikristens motiver ikke at vinde rigdomme eller at få en god strategisk position, men det er en konfrontation med den treenige Gud om herredømmet i verden og styret i 1000-årsriget. Antikrist går bevidst ind for at ødelægge jøderne og Israel. En række jøder vil også miste livet i de 3½ år, hvor han styrer Israel. Kampen mellem Gud og Antikrist i endens tid er en foreløbig slutstrid mellem Guds rige og Satans rige. Men Jesus fra Nasaret vil vinde en overlegen sejr ved Harmageddon.

15    Efter Gogs og Antikrists nederlag i Israel skal himmelens fugle og jordens vilde dyr samle sig for at fortære de døde kroppe. Det bliver det sagt, at de skal æde jordens fyrsters blod: Ezekiel 39:18. Dette betyder, at slaget ved Harmageddon har et langt større omfang end Gog-krigen. Gog-krigen var et regionalt opgør mellem Gog og hans hære og Israel, Harmageddon-krigen omfatter alle verdens nationer.

16    Gogs nederlag på Israels bjerge vil udløse store messianske vækkelser både i Israel og rundt omkring i verden: Ezekiel 38:23. Men den store trængsel og Harmageddon-slaget vil også udløse alle jøders hjemkomst til Israel og jødernes omvendelse. Dette sidste er et af de vigtigste temaer i GT: Ezekiel 39:21-22,25 og 27-29.

 

17    Gog-krigen medfører ingen generelle domme over de overlevende mennesker - det får vi derimod efter Harmageddon krigen, hvor Herren samler de overlevende og dømmer dem i Josafats Dal: Joel 3:7 og 17. Denne dom er også omtalt i Mat. 25:31-46.

18    Efter Gog-krigen får vi ingen opstandelse af de døde - det får vi derimod efter Harmageddon-krigen: Og mange af dem, som sover i jordens muld, skal vågne op, nogle til tidsalderlig liv (de skal få del i den kommende tidsalder, som er riget for Israel) og nogle til skam og tidsalderlig afsky. (De får ikke del i den kommende tidsalder). Salig er den, som bier og når frem til 1335 dage. Men gå du (Daniel) din ende i møde. Du skal hvile og stå op til din lod ved dagenes ende. Daniel 12:12-13.

Undrer jer ikke over dette! For den time kommer, da alle de, som er i gravene, skal høre hans røst, og de skal gå ud, de som har gjort det gode, til livets opstandelse, men de som har gjort ondt, til dommens opstandelse: Joh. 5:28-29. Der er 1000 år (1000-årsriget) mellem disse to opstandelser.

Og hedningerne er blevet vrede, og din vrede er kommet og den tid, da de døde skal dømmes og du skal lønne dine tjenere profeterne og de hellige og dem, som frygter dit navn, de små og de store, og da skal du ødelægge dem, som ødelægger jorden. Åb. 11:18 og 20:4.

19    Efter Gog krigen får vi ikke 1000-årsriget. Det får vi derimod efter at Harmageddon-slaget er afsluttet. Guds rige i betydningen Riget for Israel er et af hovedtemaerne i hele Bibelen. Den, som ikke har noget syn for Riget for Israel eller 1000 års-riget i sin forkyndelse, kan godt holde op med at udlægge det profetiske ord, for det fører bare til, at han misforstår Guds Ord og lærer forkert om dette vigtige tema. Læren om 1000 års-riget er helt elementært i en ret forståelse af det eskatologiske ord. 1000-årsriget er den epoke, som ligger mellem kirkens tid og den nye himmel og den nye jord. I og med, at jøderne nu kommer hjem til Israel, er 1000 års-riget heller ikke langt borte: Luk. 1:32 - Mat. 4:17 - Ap. Gr. 15:16 - Åb. 20:6.

Før vi afslutter dette kapitel, vil jeg opsætte en kronologisk oversigt over en del vigtige hændelser i den store trængsel:

 1. Antikrist bryder den pagt, han har indgået med Israel og jøderne.
 2. Han invaderer Israel og Jerusalem og kræver guddommelig tilbedelse af jøderne. En del af jøderne går med dertil, men de som modsætter sig, bliver forfulgt.
 3. Han fører krig mod Ægypten og Syrien og lægger disse lande under sit herredømme. Han fører også krige mod andre lande.
 4. Når han hører, at kongerne fra Østen og Norden kommer, går han ud for at tilintetgøre dem, men tropperne forener sig og går mod Israel og Jerusalem.
 5. Soldater fra alle verdens lande bliver samlet på Harmageddon-sletten.
 6. I forbindelse med det sidste angreb på Jerusalem får vi jødernes omvendelse til Messias, Jesus fra Nasaret.
 7. Jesus kommer sammen med englene og de hellige, tilintetgør Antikrist og hans soldater og opretter Riget for Israel.